ประกาศ

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบของตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยกองอำนวยการสอบ ฯ จะประกาศ เวลาและสถานที่สอบพร้อมหมายเลขห้อง และที่นั่งสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จึงขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนวันทำการสอบ

ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชำรุดสูญหาย หรือไม่มีมาแสดง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่ออีเมล RTARF@outlook.co.th